Dir. 2017:114

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara

plastmaterial (M 2017:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om

minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt

utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 1

oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredo-

visas senast den 31 december 2018.

(Miljö- och energidepartementet)

Dir.

2017:114