Dir. 2017:115

Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen

(N 2017:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 kommittédirektiv om

kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter

tas i anspråk (dir. 2017:74). Enligt utredningens direktiv skulle

uppdraget redovisas senast den 31 mars 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 31 maj 2018.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:115