Dir. 2017:132

Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutred-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutred-

ningen

(N 2017:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 januari 2017 kommittédirektiv om

bland annat en utvecklad översiktsplanering och möjlighet att re-

glera upplåtelseformer i detaljplan samt privat initiativrätt till de-

taljplaneläggning (dir. 2017:6). Enligt utredningens direktiv

skulle uppdraget om en utvecklad översiktsplanering och möjlig-

het att reglera upplåtelseformer i detaljplan redovisas senast den

15 mars 2018 och slutredovisning ske senast den 15 november

2018.

Utredningstiden förlängs, så att uppdraget om en utvecklad

översiktsplanering och möjlighet att reglera upplåtelseformer i

detaljplan i stället ska redovisas senast den 15 maj 2018.Uppdra-

get i övrigt ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:132