Dir. 2017:18

Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning (dir. 2016:28). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 18 april 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 juni 2017.

(Justitiedepartementet)