Dir. 2017:23

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 mars 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiven om en samordnad alarmeringstjänst (dir. 2015:113). Enligt de direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2017.

(Justitiedepartementet)