Dir. 2017:34

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig

översyn av skogsvårdslagstiftningen

(N 2015:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv

om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

(dir. 2015:121). Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2016:17) skulle

uppdraget redovisas senast den 31 mars 2017.

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället

redovisas senast den 15 oktober 2017.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:34