Dir. 2017:35

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (dir. 2016:67). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 mars 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2017.

(Utbildningsdepartementet)