Dir. 2017:36

Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2017

Bakgrund

I november 2016 överlämnade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) till riksdagen. I skrivelsen redovisar regeringen sin avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet. Den 14 december 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av myndigheten (dir. 2016:108). I uppdraget ingår att överföra vissa nationella uppdrag till jämställdhetsmyndigheten, bl.a. från Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Ändring av uppdraget

Med skrivelse den 22 februari 2017, rskr. 2016/17:150, har riksdagens talman överlämnat arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid m.m. och anmält att riksdagen samma dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Riksdagens beslut innebär att riksdagen har lagt regeringens skrivelse 2016/17:10 till handlingarna. Regeringen bedömer, i likhet med vad som anges i Arbetsmarknadsutskottets betänkande, att den verksamhet som på regeringens uppdrag har utvecklats inom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bör fortsätta till och med utgången av 2020. Mot slutet av denna

uppdragsperiod bör en utvärdering genomföras av hur de statliga insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck är organiserade. Mot bakgrund av utvärderingen bör ställningstagande göras om i vilken form verksamheten fortsatt bör bedrivas.

I likhet med Arbetsmarknadsutskottet bedömer regeringen även att Jämställdhetsmyndighetens uppdrag bör omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta bör tydligt framgå av instruktionen. I myndighetens uppdrag bör det vidare ingå att synliggöra och motverka de särskilda mekanismer som ligger bakom hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten bör, enligt riksdagen, särskilt inrikta sig på övergripande nationell kunskapsutveckling och strategiska, övergripande frågor så att myndighetens verksamhet och det uppdrag som utförs av Länsstyrelsen i Östergötlands län kan komplettera varandra.

Mot denna bakgrund ska utredningen inte överföra det nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har. Däremot ska utredningen förbereda och genomföra bildandet av en jämställdhetsmyndighet som ska ha ett nationellt ansvar för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 31 december 2017.

(Socialdepartementet)