Dir. 2017:5

Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier (Ju 2013:17)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier (Ju 2013:17)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om delegation för migrationsstudier (dir. 2013:102). Enligt utredningens direktiv ska regeringen senast under 2017 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2020 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

(Justitiedepartementet)