Dir. 2017:50

Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 17 mars 2016 kommittédirektiv om att se över reglerna om beslag och husrannsakan (dir. 2016:20). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 28 september 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 november 2017.

(Justitiedepartementet)

Dir. 2017: