Dir. 2017:53

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om inrättande av en delegation mot segregation (dir. 2017:33). En särskild utredare fick i och med detta i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation.

Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska

  • besluta om utbetalning av bidrag för utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten i syfte att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt.

Enligt direktiven skulle utredaren senast den 15 maj 2017 lämna förslag till instruktion och arbetsordning för myndigheten, anslag (inklusive låneram och räntekontokredit), budget för myndigheten för 2017 (från och med oktober) och 2018 samt budgetunderlag för verksamhetsåren 2019–2021. Enligt direktiven skulle utredaren också senast den 1 augusti 2017 lämna förslag till regleringsbrev för myndigheten och senast den 30 september 2017 slutredovisa sitt uppdrag så att Delegationen mot segregation ska kunna inleda sin verksamhet den 1 oktober 2017.

Med ändring av tidigare beslut ska utredaren senast den 1 augusti 2017 lämna förslag till anslag (inklusive låneram och räntekontokredit), verksamhetsplan och budget för myndigheten för 2018 samt budgetunderlag för verksamhetsåren 2019–2021. Vidare ska utredaren senast den 1 september 2017 lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Något förslag till arbetsordning behöver inte lämnas. Beslutet ändras också på så vis att utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 december 2017. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2018, i enlighet med myndighetens uppdragsbeskrivning enligt dir. 2017:33.

(Kulturdepartementet)