Dir. 2017:65

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-

rad bostadsfinansiering

(N 2017:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 januari 2017 kommittédirektiv om

förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad

av bostäder (dir. 2017:1). Enligt utredningens direktiv skulle

uppdraget redovisas senast den 1 november 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 15 december 2017.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:65