Dir. 2017:66

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-

stadsbyggande på statens fastigheter

(N 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 kommittédirektiv om

bostadsbyggande på statens fastigheter (dir. 2017:7). Enligt

utredningens direktiv ska en delredovisning lämnas senast den

30 juni 2017.

Delrapporteringen senareläggs. Uppdraget ska i stället del-

redovisas senast den 15 september 2017.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:66