Dir. 2017:8

Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Agenda 2030delegationen (Fi 2016:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

En justerad tidsplan

Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation för att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling (dir. 2016:18). Kommittén har antagit namnet Agenda 2030-delegationen. Enligt de ursprungliga direktiven skulle delegationen senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av handlingsplanen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och förslag till digitala lösningar som kan utvecklas för att främja informations- och kunskapsspridning om hållbar utveckling, samt senast den 1 november 2016, den 1 mars 2017 och den 1 mars 2018 redovisningar för hur den utfört sitt arbete. Vidare skulle delegationen senast den 1 mars 2017 lämna ett fullständigt förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan och senast den 11 mars 2019 en slutredovisning av arbetet.

Delegationen lämnade den 1 november 2016 en delredovisning av sitt uppdrag och begärde i samband med detta att tidsplanen för genomförandet av uppdraget skulle justeras.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Inriktningen på detta arbete är djupt förankrad i den svenska förvaltningen. Tidigare fastställda mål, med antagna handlingsplaner och strategier, samt andra pågående initiativ utgör grunden för det arbete som utförs av Agenda 2030-delegationen. Det är viktigt att delegationen ges goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det krävs ett om-

fattande arbete för att få en helhetsbild av i vilken utsträckning som Sverige i dag lever upp till agendan. Vidare måste tid avsättas för dialog och förankring. Delegationens tidsplan justeras därför enligt följande.

Delegationen ska senast i samband med delredovisningen den 1 mars 2017 lämna förslag till åtgärder för att främja informations- och kunskapsspridning om hållbar utveckling, inklusive digitala lösningar.

Delegationen ska senast den 31 maj 2017 redovisa en översiktlig helhetsbild av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av vilka områden som behöver stärkas. Vid samma tillfälle ska delegationen, med utgångspunkt i den redovisade helhetsbilden, lämna ett fullständigt förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.

Delegationen ska i samband med den delredovisning som ska lämnas senast den 1 mars 2018 vid behov lämna ytterligare förslag till åtgärder som bör komplettera den nationella handlingsplanen.

Det är angeläget att arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan fortsätta efter att delegationen slutfört sitt uppdrag. Slutredovisningen ska därför, utöver vad som följer av det ursprungliga direktivet, innehålla förslag till hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas.

Delegationens uppdrag kvarstår oförändrat i de delar som inte behandlas i dessa tilläggsdirektiv.

(Finansdepartementet)