Dir. 2017:82

Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS) (U 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning (dir. 2017:27). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 1 november 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2018.

(Utbildningsdepartementet)