Dir. 2017:83

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2016 kommittédirektiv om möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats (dir. 2016:92). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 september 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 november 2017.

(Justitiedepartementet)