Dir. 2017:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

energisparlån (N 2016:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 3 augusti 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 14 juli 2016 kommittédirektiv om

energisparlån (dir. 2016:68). Enligt utredningens direktiv skulle

uppdraget slutredovisas senast den 29 september 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slut-

redovisas senast den 30 november 2017.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2017:89