Dir. 2017:93

Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (dir. 2016:116). Utredningen skulle enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2017.

(Utbildningsdepartementet)