Dir. 2017:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 februari 2016 kommittédirektiv (dir. 2016:10) om en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring.

Enligt direktiven ska utredaren slutredovisa uppdraget senast den 1 oktober 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 20 december 2017.

(Socialdepartementet)