Dir. 2018:103

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

modersmål och studiehandledning på

modersmål i grundskolan och motsvarande

skolformer (U 2018:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 maj 2018 att ge en särskild utredare

i uppdrag att bl.a. kartlägga behovet av åtgärder när det gäller

undervisningen i modersmål och studiehandledning på moders-

mål i grundskolan och motsvarande skolformer (dir. 2018:38).

Uppdraget ska enligt utredningens direktiv slutredovisas senast

den 31 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 30 april 2019.

(Utbildningsdepartementet)

Dir.

2018:103