Dir. 2018:104

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om översyn av miljöövervakningen (dir. 2017:58). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

(Miljö- och energidepartementet)