Dir. 2018:107

Tilläggsdirektiv till Samordning för bostads-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Samordning för bostads-

byggande (N 2017:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 december 2017 kommittédirektiv

om att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhälls-

byggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa plane-

ringsförutsättningar (dir. 2017:126). Syftet med uppdraget är att

underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och

hållbart bostadsbyggande. Ett av utredarens deluppdrag handlar

om att analysera för- och nackdelar med krav på tran-sportplaner

i detaljplanering för nyetablering av bostäder. Enligt utredning-

ens direktiv ska detta deluppdrag redovisas senast den 15 decem-

ber 2018.

Utredningstiden för deluppdraget att analysera för- och nack-

delar med krav på transportplaner i detaljplanering förlängs. Del-

uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 mars 2019.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2018:107