Dir. 2018:108

Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Styr- och

Dir.

resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

2018:108

Beslut vid regeringssammanträde den 1 november 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46). Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 3 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2019.

(Utbildningsdepartementet)