Dir. 2018:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av mervärdesskattelagstiftningen (dir. 2016:58). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2020.

(Finansdepartementet)