Dir. 2018:115

Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för

funktionshinderspolitiken (S 2017:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att ge en särskild

utredare i uppdrag att se över styrningen inom funktionshinders-

politiken (dir. 2017:133). Utredningen har tagit namnet Styr-

utredningen för funktionshinderspolitiken. Enligt utredningens

direktiv skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 31

januari 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 30 april 2019.

(Socialdepartementet)

Dir.

2018:115