Dir. 2018:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 september 2017 kommittédirektiv om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (dir. 2017:94). I direktiven framgår det att utredaren ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar med anledning av inrättande av myndigheten senast den 1 mars 2018. Utredningstiden för deluppdraget att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar, i den del av uppdraget som rör myndighetens tillgång till och arbete med statistik och databaser, förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas i sin helhet senast den 31 maj 2018.

(Arbetsmarknadsdepartementet)