Dir. 2018:23

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

radiospektrumanvändning i framtiden

(N 2017:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om

radiospektrumanvändning i framtiden (dir. 2017:99). Enligt ut-

redningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 okto-

ber 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 31 december 2018.

(Näringsdepartementet)

Dir. 2018:23