Dir. 2018:30

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2018

Utvidgning av uppdrag

Regeringen beslutade den 7 september 2017 kommittédirektiv om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (dir. 2017:94). Den 1 mars 2018 beslutade regeringen att förlänga tiden för uppdraget att lämna nödvändiga författningsändringar, med anledning av myndighetens tillgång till och arbete med statistik och databaser (dir. 2018:13), till och med den 31 maj 2018.

Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även beakta att myndigheten får bedriva den forskning som är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter att inom sitt ansvarsområde

  • samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt,
  • utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, och
  • följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete. Uppdraget ska fortfarande slutredovisas den 31 maj 2018.

(Arbetsmarknadsdepartementet)