Dir. 2018:39

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 maj 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 december 2014 kommittédirektiv om större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157). En kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att verka för detta. Regeringen har därefter beslutat om kommittédirektiv om utökning och förlängning av uppdraget den 16 februari 2017 (dir. 2017:20). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 28 februari 2019.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 28 februari 2021. Delegationen ska löpande informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om sitt arbete. I sin slutredovisning av uppdraget ska delegationen särskilt beskriva hur målet, att nya arbetsformer som utvecklas till följd av delegationens arbete ska kunna integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet, har uppnåtts.

(Arbetsmarknadsdepartementet)