Dir. 2018:49

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2018

Förlängd tid för del av uppdraget

Regeringen beslutade den 15 februari 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera och lämna förslag på om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt (dir. 2018:5). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa den första delen av uppdraget, som ska omfatta förslag på att göra det svenska systemet för stöd vid korttidsarbete mer konkurrenskraftigt, senast den 15 juni 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdragets första del ska i stället redovisas senast den 10 augusti 2018.

(Finansdepartementet)