Dir. 2018:4

Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och

tv i allmänhetens tjänst

(Ku 2016:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 februari 2018

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2016 kommittédirektiv

om radio och tv i allmänhetens tjänst (dir. 2016:111). Kommit-

téns uppdrag var att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt

finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Den

22 juni 2017 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv om för-

längd tid för redovisning av uppdraget och om att utvidga upp-

draget till att omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio

och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas

på kort och lång sikt (dir. 2017:73).

Uppdraget till kommittén utvidgas. Kommittén ska, utöver

vad som framgår av redan beslutade direktiv, utreda förutsätt-

ningarna för att låta utgivningen av den lättlästa nyhetstidningen

8 Sidor rymmas inom ramen för ett nytt public service-uppdrag

2020.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 29 juni 2018.

Den framtida utgivningen av 8 Sidor

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som publiceras i

en pappersutgåva och på webbplatsen 8sidor.se. Tidningen ingår

i Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som den 1 januari

2015 övertog utgivningen från stiftelsen Centrum för lättläst i

Dir.

2018:04

2

samband med att stiftelsen upphörde. Tidningen har en egen obe-

roende ansvarig utgivare. 8 Sidor riktar sig till personer med läs-

svårigheter och fyller därmed en viktig funktion ur ett demokra-

tiskt och kulturellt perspektiv. Utgivningen bidrar till att främja

allas möjlighet att delta i samhället och samhällsdebatten.

Regeringen beslutade den 25 januari 2018 att uppdra åt Myn-

digheten för tillgängliga medier att lokalisera sin verksamhet från

Stockholm till Malmö, där myndigheten ska ha sitt säte

(Ku2018/00099/MF). Lokaliseringen ska vara avslutad senast

den 31 december 2019. I beslutet anför regeringen att vad gäller

nyhetstidningen 8 Sidors organisatoriska hemvist bör förutsätt-

ningarna utredas i särskild ordning.

Frågan om den organisatoriska hemvisten för 8 Sidor har ti-

digare varit föremål för diskussion mot bakgrund av frågan om

tidningens oberoende. I samband med behandlingen av

propositionen Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) gav riksdagen

regeringen till känna (bet. 2013/14:KrU11, rskr. 2013/14:356) att

regeringen borde utreda tidningen 8 Sidors framtid inom ramen

för ett public service-uppdrag. Om detta inte var möjligt av tids-

skäl borde tidningen drivas vidare inom myndigheten. Utskottet

anförde bl.a. att tidningen 8 Sidor riktar sig till en målgrupp med

ett mycket begränsat utbud att välja bland och att det därför är

extra viktigt att nyhetsförmedlingen fortsätter att vara fri och

oberoende.

Med anledning av riksdagens tillkännagivande vidtogs på

regeringens uppdrag åtgärder vid MTM i syfte att säkerställa 8

Sidors redaktionella oberoende. Regeringen ansåg att riksdagens

tillkännagivande därmed tillgodosetts och att det fick anses slut-

behandlat (prop. 2016/17:1, utg.omr. 17, s. 85).

Frågan aktualiseras på nytt i Medieutredningens betänkande

En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80), där utred-

ningen bedömde att huvudmannaskapet för 8 Sidor bör

omprövas. Medieutredningen anser bl.a. att det inte går att förena

en oberoende nyhetsförmedling med att vara organisatoriskt eller

finansiellt beroende av en central myndighet på det område som

ska granskas. Utredningen anför bl.a. inordnandet av tidningen i

något av de nuvarande public service-bolagen eller i någon annan

konstruktion under Förvaltningsstiftelsen som en möjlig lösning

3

och menar att frågan bör utredas vidare. I sitt remissvar

välkomnar MTM en utredning för att klargöra om det finns behov

av en annan lösning för 8 Sidors fortsatta utgivning. Även 8 Sidor

välkomnar i sitt remissvar en utredning som undersöker vilken

huvudman som är lämpligast för 8 Sidor. Tidningen är positiv till

möjligheten att bli en del av public service och att detta utreds i

samband med nästa tillståndsperiod.

Regeringen bedömer att det finns skäl att åter utreda frågan i

samband med den översyn av radio och tv i allmänhetens tjänst

som nu pågår. Kommittén ska därför, utöver vad som framgår av

redan beslutade direktiv,

• analysera och bedöma förutsättningarna för att låta utgiv-

ningen av den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor rymmas inom

ramen för ett nytt public service-uppdrag från och med 2020

och, om förutsättningar bedöms finnas,

• lämna förslag till ett sådant uppdrag och dess finansiering

eller ange vilka aspekter på ovanstående som behöver utre-

das vidare.

Samråd och redovisning av uppdraget

Kommittén ska, utöver de relevanta aktörer som anges i kommit-

tédirektiv 2017:73, samråda med MTM, tidningen 8 Sidor samt

berörda brukarorganisationer. Kommittén ska hålla berörda

centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge

dem tillfälle att framföra synpunkter. Uppdraget ska fortfarande

redovisas senast den 29 juni 2018.

(Kulturdepartementet)