Dir. 2018:63

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen

(S 2017:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2018.

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om

ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och

behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården

(dir. 2017:43). Utredningen har antagit namnet KAM-utred-

ningen.

I uppdraget ingår enligt direktiven bl.a. att överväga om rätten

att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar och störningar

för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal bör begränsas

och omfattas av behandlingsförbud. I uppdraget ingår även att

överväga om de nuvarande bestämmelser som reglerar gräns-

dragningen mellan den etablerade hälso- och sjukvården och

andra former av vård är tillräckligt tydliga och ändamålsenliga.

Till de bestämmelser som omfattas av uppdraget hör bl.a. be-

stämmelser i patientsäkerhetslagen (2010:659) som reglerar dels

begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal

att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (se 5 kap.), dels

straffbestämmelser och bestämmelser om överklagande m.m. (se

10 kap.). Bestämmelser av i stort sett samma innebörd som de

nyss redovisade har funnits i svensk rätt under lång tid (se lagen

[1960:409] om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och

sjukvårdens område och 4 kap. lagen [1998:531] om yrkesverk-

samhet på hälso- och sjukvårdens område).

Regeringen bedömer att de ovan nämnda bestämmelserna i

patientsäkerhetslagen är i behov av en översyn, bl.a. vad gäller

tillämpbarhet och systematik. Behovet av en sådan översyn har

Dir.

2018:63

2

också påpekats av tidigare utredningar inom området samt av

vissa remissinstanser.

Utredaren får i uppdrag att göra en översyn av bestämmel-

serna i 5 och 10 kap.patientsäkerhetslagen och annan för upp-

draget relevant lagstiftning i de avseenden som angetts ovan.

Utredaren ska även lämna nödvändiga författningsförslag. Vid

utförandet av detta uppdrag ska utredaren samråda med andra

myndigheter och utredningar inom området.

(Socialdepartementet)