Dir. 2018:96

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om 2018 års donationsutredning (dir. 2018:22). Utredaren ges nu i uppdrag att även ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ (Santiagokonventionen) och utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs samt att i förekommande fall ge förslag på sådana författningsändringar.

Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ antogs 2015. Konventionen är uppdelad i ett antal kapitel med artiklar om bl.a. syfte, omfattning, kriminalisering av vissa handlingar gällande organhantering, sanktioner och åtgärder, försvårande omständigheter, skydd för offer och vittnen, förebyggande åtgärder och uppföljningsmekanismer samt administrativa och processuella bestämmelser. Totalt har 22 av Europarådets medlemsstater undertecknat eller ratificerat konventionen. Därutöver har Costa Rica undertecknat konventionen. Sverige deltog i förhandlingarna och antagande av konventionen. Frågan om Sveriges tillträde till konventionen och vilka lagändringar som i så fall kan krävas behöver analyseras.

Utredaren ska analysera frågan om Sveriges tillträde till konventionen. I uppdraget ingår att utreda, analysera samt vid behov utarbeta författningsförslag och eventuella ytterligare förslag som följer av konventionens bestämmelser. Utredaren ska, om det bedöms relevant, även beakta andra länders arbete med att införliva konventionen.

Om utredaren anser att Sverige bör använda sig av någon av konventionens reservationsmöjligheter ska utredaren lämna en motivering för sin bedömning.

Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet. Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019, dvs. senast i samband med att huvuduppdraget redovisas.

(Socialdepartementet)