Dir. 2019:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

giftfri och cirkulär återföring av fosfor från

avloppsslam (M 2018:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 juli 2018 kommittédirektiv om

giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (dir.

2018:67). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redo-

visas senast den 15 september 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 10 januari 2020.

(Miljödepartementet)

Dir.

2019:10