Dir. 2019:105

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

Dir. 2019:105

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05) Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2019

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 12 april 2018 kommittédirektiv om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (dir. 2018:26). Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats den 15 oktober 2019. Utredningstiden förlängdes den 16 maj 2019 till den 31 januari 2020 (dir. 2019:21).

Enligt direktiven ska utredaren

  • analysera tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid

bedömningen av rätten till sjukpenning,

  • utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med

timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar, och

  • kartlägga om det nuvarande regelverket ger ett tillräckligt utrymme för

att försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara fullt ut. Uppdraget ändras på så sätt att den del av uppdraget som handlar om tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete ska redovisas senast den 31 januari 2020. Utredningstiden för övriga delar av uppdraget förlängs. Dessa delar ska i stället redovisas senast den 30 april 2020.

(Socialdepartementet)