Dir. 2019:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att

samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län

och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter (dir. 2018:100). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 30 april 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 juni 2019.

(Finansdepartementet)