Dir. 2019:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

Dir.

trygg sjukförsäkring med människan i

2019:21

centrum (S 2018:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 april 2018 direktiv om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (dir. 2018:26). Uppdraget skulle slutredovisas den 15 oktober 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 januari 2020.

(Socialdepartementet)