Dir. 2019:33

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

Dir. 2019:33

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03) Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering som bör samlas i ett regelverk (dir. 2017:14). Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 31 januari 2019.

Den 21 mars 2018 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2018:21). Den 31 januari 2019 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen som innebar att utredningstiden förlängdes till den 29 mars 2019 (dir. 2019:1). Den 4 april 2019 beslutade regeringen ytterligare tilläggsdirektiv till utredningen som innebar att utredningstiden förlängdes till den 28 juni 2019 (dir. 2019:8).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2019.

(Justitiedepartementet)