Dir. 2019:35

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Dir. 2019:35

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12) Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de ändringar av regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris som är resultatet av de förhandlingar på EU-nivå som skett inom ramen för arbetet med det s.k. bankpaketet (dir. 2018:116). Enligt kommittédirektiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 oktober 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 13 december 2019.

(Finansdepartementet)