Dir. 2019:5

Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om ett förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (dir. 2017:31). Kommittén överlämnade den 5 april 2018 delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26). Enligt direktiven skulle uppdraget i övrigt redovisas senast den 1 april 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

(Försvarsdepartementet)