Dir. 2019:56

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Dir. 2019:56

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) Beslut vid regeringssammanträde den 12 september 2019

Förlängd tid för uppdraget och senare genomförandetidpunkt

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 kommittédirektiv om ett upphandlat fondtorg för premiepension (dir. 2018:57). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget att utforma ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension och regleringen av en ny myndighet med ansvar för fondtorget för premiepension redovisas senast den 1 november 2019. Utredningen skulle därefter förbereda och genomföra förändringarna så att en ny myndighet med ansvar för fondtorget för premiepension skulle kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020. Uppdraget att inrätta den nya myndigheten skulle redovisas senast den 31 augusti 2020.

Uppdraget ändras på så sätt att utgångspunkten för uppdraget i stället ska vara att verksamheten ska kunna inledas den 1 januari 2021. Utredningstiden förlängs. Den del av uppdraget som handlar om att inrätta en ny myndighet ska i stället redovisas senast den 31 december 2020.

I uppdraget ligger att utreda olika alternativa myndighetsalternativ, där konsekvenserna för genomförandet blir olika beroende på vilken form som väljs. Närmare uppdragsbeskrivning om genomförandefasen kommer därför att beslutas så snart regeringen tagit ställning till utredarens förslag om hur verksamheten ska organiseras.

(Socialdepartementet)