Dir. 2019:57

Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen

Dir. 2019:57

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen (S 2018:03) Beslut vid regeringssammanträde den 12 september 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 kommittédirektiv om att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20). Uppdraget skulle redovisas senast den 15 november 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2020.

(Arbetsmarknadsdepartementet)