Dir. 2019:58

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10) Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (dir. 2018:98).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 oktober 2020.

(Finansdepartementet)