Dir. 2019:7

Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Dir.

samordning, utveckling och uppföljning för

2019:7

en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras (dir. 2018:86). Enligt utredningens direktiv skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 30 juni 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 april 2020.

(Kulturdepartementet)