Dir. 2019:8

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Terroristbrotts-

Dir.

utredningen (Ju 2017:03)

2019:8

Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering som bör samlas i ett regelverk (dir. 2017:14). Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 31 januari 2019.

Den 21 mars 2018 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2018:21). Den 31 januari 2019 beslutade regeringen ytterligare tilläggsdirektiv till utredningen som innebar att utredningstiden förlängdes till den 29 mars 2019 (dir. 2019:1).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 juni 2019.

(Justitiedepartementet)