Dir. 2019:81

Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

Dir. 2019:81

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06) Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 december 2018 kommittédirektiv om en samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (dir. 2018:111). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2020.

(Näringsdepartementet)