Dir. 2019:9

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om 2018 års donationsutredning (dir. 2018:22). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 maj 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 3 juni 2019.

(Socialdepartementet)