Dir. 2019:90

Tilläggsdirektiv till EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 maj 2018 kommittédirektiv om en ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-rätten kriminaliseras (dir. 2018:37). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 februari 2020.

(Näringsdepartementet)