Dir. 2019:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)

Dir. 2019:98

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (dir. 2018:79). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2021.

(Justitiedepartementet)