Dir. 2020:127

Tilläggsdirektiv till Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 november 2019 kommittédirektiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och att överväga utformningen av anslaget till hovet (dir. 2019:76). Kommittén har tagit namnet Förtjänstutredningen. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 15 juni 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 september 2021.

(Justitiedepartementet)